A'râf Sûresi
Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen“el-A’râf ” kelimesinden almıştır. “el-A’râf ”, yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir.1-11  Ayetler Mekke devrinde nâzil olmuştur,  

Mekke devrinde nâzil olan en uzun sûredir. 

Konusu
Üslûp ve muhteva bakımından bir önceki sûrenin (En‘âm) devamı gibi görünen A‘râf sûresinde de iman meseleleri, bilhassa âhiretle ilgili hususlarla vahyin önemi, ataları körü körüne taklit etmenin yanlışlığı ve zararları, müminlerle inkârcıların âhiretteki durumlarının mukayesesi, Allah’ın mutlak hükümranlığı, rahmetinin genişliği gibi itikadî konular işlenir. Bunun yanında geçmiş peygamberlerin hayatlarından misaller verilerek onların iman uğrundaki mücadeleleri gözler önüne serilir; sırası geldikçe müşrikler uyarılır; müminlere de sabır ve sebat tavsiye edilir.

Fazileti

Nesâî’nin naklettiği bir hadise göre Resûlullah, akşam namazının ilk rek‘atında Fâtiha’dan sonra bu sûrenin bir bölümünü, ikinci rek‘atında da kalan bölümünü okurdu (“İftitâh”, 67).

Ashâb-ı kiramdan Zeyd ibni Sâbit ,Medine valisi Mervân ibni Hakem’in akşam namazlarını hep kısa sürelerle kıldırdığını görünce ,onu  Resûl-i Ekrem’in akşam namazlarını bazen Mâide bazan A’raf sûreleriyle kıldırdığını söyleyerek uyarmıştır. 

(Buhâri ,Ezan 98;Ebu Dâvud ,Salât 127,128; Nesai ,İftitâh 67).  

(Ayet ve hadislerle açıklamalı KUR’AN-I KERİM MEALİ

PROF. DR. MEHMET YAŞAR KANDEMİRA'râf Sûresi Notları